Đạo hàm

Kiến thức đạo hàm là phần quan trọng trong chương trình THPT. Để học tốt toán về hàm số bạn cần hiểu và học tốt lý thuyết. I.TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1.Định nghĩa đạo hàm tại một điểm:  – Cho hàm số xác định trên và    – Nếu hàm số  có đạo hàm tại …

Đạo hàm Read More »

Tính đạo hàm của hàm số sau: $y = \frac{{ax + b}}{{cx + d}}{\rm{, }}ac \ne 0$

Tính đạo hàm của hàm số sau: $y = \frac{{ax + b}}{{cx + d}}{\rm{, }}ac \ne 0$ A. $\frac{a}{c}$ B. $\frac{{ad – bc}}{{{{\left( {cx + d} \right)}^2}}}$ C. $\frac{{ad + bc}}{{{{\left( {cx + d} \right)}^2}}}$ D. $\frac{{ad – bc}}{{\left( {cx + d} \right)}}$ Hướng dẫn giải Chọn B Ta có $y’ = \frac{{ad – cb}}{{{{(cx …

Tính đạo hàm của hàm số sau: $y = \frac{{ax + b}}{{cx + d}}{\rm{, }}ac \ne 0$ Read More »

Cho hàm số $y = \frac{{3x + 5}}{{ – 1 + 2x}}$ . Đạo hàm của hàm số là:

Cho hàm số $y = \frac{{3x + 5}}{{ – 1 + 2x}}$ . Đạo hàm của hàm số là: A. $\frac{7}{{{{(2x – 1)}^2}}}$ . B. $\frac{1}{{{{(2x – 1)}^2}}}$ . C. $ – \frac{{13}}{{{{(2x – 1)}^2}}}$ . D. $\frac{{13}}{{{{(2x – 1)}^2}}}$ . Hướng dẫn giải Chọn C Ta có $y’ = \frac{{{{\left( {3x + 5} \right)}^\prime …

Cho hàm số $y = \frac{{3x + 5}}{{ – 1 + 2x}}$ . Đạo hàm của hàm số là: Read More »

Tính đạo hàm của hàm số sau: $y = \frac{{a{x^2} + bx + c}}{{a’x + b’}},{\rm{ }}aa’ \ne 0$ .

Tính đạo hàm của hàm số sau: $y = \frac{{a{x^2} + bx + c}}{{a’x + b’}},{\rm{ }}aa’ \ne 0$ . A. $ = \frac{{aa'{x^2} + 2ab’x + bb’ – a’c}}{{(a’x + b’)}}$ B. $ = \frac{{aa'{x^2} + 2ab’x + bb’ – a’c}}{{{{(a’x + b’)}^2}}}$ C. $ = \frac{{aa'{x^2} – 2ab’x + bb’ – a’c}}{{{{(a’x + …

Tính đạo hàm của hàm số sau: $y = \frac{{a{x^2} + bx + c}}{{a’x + b’}},{\rm{ }}aa’ \ne 0$ . Read More »

Đạo hàm của hàm số $y = \frac{1}{{{x^2} – 2x + 5}}$ bằng biểu thức nào sau đây?

Đạo hàm của hàm số $y = \frac{1}{{{x^2} – 2x + 5}}$ bằng biểu thức nào sau đây? A. $\frac{{ – 2x – 2}}{{{{({x^2} – 2x + 5)}^2}}}.$ B. $\frac{{ – 4x + 4}}{{{{({x^2} – 2x + 5)}^2}}}.$ C. $\frac{{ – 2x + 2}}{{{{({x^2} – 2x + 5)}^2}}}.$ D. $\frac{{2x + 2}}{{{{({x^2} – 2x + …

Đạo hàm của hàm số $y = \frac{1}{{{x^2} – 2x + 5}}$ bằng biểu thức nào sau đây? Read More »

Đạo hàm của hàm số $y = \frac{1}{{(x – 1)(x + 3)}}$ bằng biểu thức nào sau đây ?

Đạo hàm của hàm số $y = \frac{1}{{(x – 1)(x + 3)}}$ bằng biểu thức nào sau đây ?. A. $\frac{1}{{{{(x + 3)}^2}{{(x – 1)}^2}}}$ . B. $\frac{1}{{2x + 2}}$ . C. $ – \frac{{2x + 2}}{{{{({x^2} + 2x – 3)}^2}}}$ . D. $\frac{{ – 4}}{{{{\left( {{x^2} + 2x – 3} \right)}^2}}}$ . Hướng dẫn …

Đạo hàm của hàm số $y = \frac{1}{{(x – 1)(x + 3)}}$ bằng biểu thức nào sau đây ? Read More »

Tính đạo hàm của hàm số $y = \sqrt {{{\left( {x – 2} \right)}^3}} .$

Tính đạo hàm của hàm số $y = \sqrt {{{\left( {x – 2} \right)}^3}} .$ A. $\frac{{\left( {x – 2} \right)}}{{2\sqrt {x – 2} }}.$ B. $\frac{{\left( {x – 2} \right)}}{{\sqrt {x – 2} }}.$ C. $\frac{{3\left( {x – 2} \right)}}{{\sqrt {x – 2} }}.$ D. $\frac{{3\left( {x – 2} \right)}}{{2\sqrt {x – 2} }}.$ …

Tính đạo hàm của hàm số $y = \sqrt {{{\left( {x – 2} \right)}^3}} .$ Read More »