bai tap dao ham

Hàm số $y = f\left( x \right) = \frac{2}{{\cos \left( {\pi x} \right)}}$ có f'(3) bằng

Hàm số $y = f\left( x \right) = \frac{2}{{\cos \left( {\pi x} \right)}}$ có $f’\left( 3 \right)$ bằng: A. $2\pi $ . B. $\frac{{8\pi }}{3}$ . C. $\frac{{4\sqrt 3 }}{3}$$\frac{{4\sqrt 3 }}{3}$ . D. 0 . Hướng dẫn giải Chọn D. $f’\left( x \right) = \frac{2}{{\cos \left( {\pi x} \right)}} = 2.\left( {\cos \left( {\pi …

Hàm số $y = f\left( x \right) = \frac{2}{{\cos \left( {\pi x} \right)}}$ có f'(3) bằng Read More »