bài tập

Cho hàm số $y = \frac{{\cos 2x}}{{1 – \sin x}}$ . Tính đạo hàm $y’\left( {\frac{\pi }{6}} \right)$ bằng

Cho hàm số $y = \frac{{\cos 2x}}{{1 – \sin x}}$ . Tính đạo hàm $y’\left( {\frac{\pi }{6}} \right)$ bằng A. $y’\left( {\frac{\pi }{6}} \right) = 1$ . B. $y’\left( {\frac{\pi }{6}} \right) = – 1$ . C. $y’\left( {\frac{\pi }{6}} \right) = \sqrt 3 $ . D. $y’\left( {\frac{\pi }{6}} \right) = – \sqrt 3 …

Cho hàm số $y = \frac{{\cos 2x}}{{1 – \sin x}}$ . Tính đạo hàm $y’\left( {\frac{\pi }{6}} \right)$ bằng Read More »

Cho hàm số y = cos(3x).sin(2x). Tính đạo hàm $y’\left( {\frac{\pi }{3}} \right)$ bằng

Cho hàm số y = cos(3x).sin(2x). Tính $y’\left( {\frac{\pi }{3}} \right)$ bằng: A. $y’\left( {\frac{\pi }{3}} \right) = – 1$ . B. $y’\left( {\frac{\pi }{3}} \right) = 1$ . C. $y’\left( {\frac{\pi }{3}} \right) = – \frac{1}{2}$ . D. $y’\left( {\frac{\pi }{3}} \right) = \frac{1}{2}$ . Hướng dẫn giải Chọn B. $\begin{array}{l} y’ = \left( …

Cho hàm số y = cos(3x).sin(2x). Tính đạo hàm $y’\left( {\frac{\pi }{3}} \right)$ bằng Read More »