Đạo hàm u/v

I. Công thức đạo hàm phân thức u/v Một hàm số phân thức có dạng $y = \frac{u}{v}$ thì khi tính đạo hàm: II. Bài tập minh họa Bài tập 1: Hãy tính đạo hàm của hàm số sau: $y = \frac{1}{{2x}}$ Giải Vận dụng công thức đạo hàm u/v ở trên: $y’ = \left( {\frac{1}{{2x}}} \right) …

Đạo hàm u/v Read More »