đạo hàm

Cho hàm số $y = \frac{{\cos 2x}}{{1 – \sin x}}$ . Tính đạo hàm $y’\left( {\frac{\pi }{6}} \right)$ bằng

Cho hàm số $y = \frac{{\cos 2x}}{{1 – \sin x}}$ . Tính đạo hàm $y’\left( {\frac{\pi }{6}} \right)$ bằng A. $y’\left( {\frac{\pi }{6}} \right) = 1$ . B. $y’\left( {\frac{\pi }{6}} \right) = – 1$ . C. $y’\left( {\frac{\pi }{6}} \right) = \sqrt 3 $ . D. $y’\left( {\frac{\pi }{6}} \right) = – \sqrt 3 …

Cho hàm số $y = \frac{{\cos 2x}}{{1 – \sin x}}$ . Tính đạo hàm $y’\left( {\frac{\pi }{6}} \right)$ bằng Read More »

Cho hàm số y = cos(3x).sin(2x). Tính đạo hàm $y’\left( {\frac{\pi }{3}} \right)$ bằng

Cho hàm số y = cos(3x).sin(2x). Tính $y’\left( {\frac{\pi }{3}} \right)$ bằng: A. $y’\left( {\frac{\pi }{3}} \right) = – 1$ . B. $y’\left( {\frac{\pi }{3}} \right) = 1$ . C. $y’\left( {\frac{\pi }{3}} \right) = – \frac{1}{2}$ . D. $y’\left( {\frac{\pi }{3}} \right) = \frac{1}{2}$ . Hướng dẫn giải Chọn B. $\begin{array}{l} y’ = \left( …

Cho hàm số y = cos(3x).sin(2x). Tính đạo hàm $y’\left( {\frac{\pi }{3}} \right)$ bằng Read More »

Hàm số $y = f\left( x \right) = \frac{2}{{\cos \left( {\pi x} \right)}}$ có f'(3) bằng

Hàm số $y = f\left( x \right) = \frac{2}{{\cos \left( {\pi x} \right)}}$ có $f’\left( 3 \right)$ bằng: A. $2\pi $ . B. $\frac{{8\pi }}{3}$ . C. $\frac{{4\sqrt 3 }}{3}$$\frac{{4\sqrt 3 }}{3}$ . D. 0 . Hướng dẫn giải Chọn D. $f’\left( x \right) = \frac{2}{{\cos \left( {\pi x} \right)}} = 2.\left( {\cos \left( {\pi …

Hàm số $y = f\left( x \right) = \frac{2}{{\cos \left( {\pi x} \right)}}$ có f'(3) bằng Read More »

Quan hệ giữa sự tồn tại của đạo hàm và tính liên tục của hàm số

Định lí: Nếu hàm số y = f(x) có đạo hàm tại điểm x$_0$ thì nó liên tục tại điểm đó.  Chú ý: 1. Đảo lại không đúng, nghĩa là một hàm số liên tục tại điểm x$_0$ có thể không có đạo hàm tại điểm đó. Để minh hoạ ta xét hàm số y = …

Quan hệ giữa sự tồn tại của đạo hàm và tính liên tục của hàm số Read More »

Đạo hàm một bên

Bài trước ta đã nêu rõ định nghĩa đạo hàm trong bài này ta sẽ đi sâu vào. Cụ thể là ta tìm hiểu đạo hàm một bên là gì? Đạo Hàm bên trái? Đạo hàm bên phải? a. Đạo hàm bên trái của hàm số y = f(x) tại điểm x$_0$, kí hiệu là f …

Đạo hàm một bên Read More »