Khái niệm về đạo hàm

Đạo hàm có ý nghĩa thực sự quan trọng trong đời sống hiện nay. Nhiều bài toán của toán học, vật lí, hoá học, sinh học, kĩ thuật … đòi hỏi phải tìm giới hạn dạng: $\mathop {\lim }\limits_{x \to {x_0}} \frac{{f(x) – f({x_0})}}{{x – {x_0}}}$ trong đó f(x) là một hàm số đã cho …

Khái niệm về đạo hàm Read More »