March 31, 2023

Đạo hàm của hàm số $f\left( x \right) = {\left( {{x^2} + 1} \right)^4}$ tại điểm x = – 1 là

Đạo hàm của hàm số $f\left( x \right) = {\left( {{x^2} + 1} \right)^4}$ tại điểm x = – 1 là:

A. – 32 .

B. 30 .

C. – 64 .

D. 12 .

Hướng dẫn giải

Chọn C.
Ta có : $y’ = 4{\left( {{x^2} + 1} \right)^3}{\left( {{x^2} + 1} \right)^\prime } = 8x{\left( {{x^2} + 1} \right)^3}$
$ \Rightarrow y’\left( { – 1} \right) = – 64$ .