March 4, 2024

Giá trị đạo hàm ${f^\prime }\left( 8 \right)$ bằng

Cho hàm số $f\left( x \right)\, = \sqrt[3]{x}$ . Giá trị đạo hàm ${f^\prime }\left( 8 \right)$ bằng:
A. 1/6 .

B. 1/12 .

C. – 1/6 .

D. – 1/12 .

Hướng dẫn giải

Với x > 0
$\begin{array}{l}
{f^\prime }\left( x \right)\, = {\left( {{x^{\frac{1}{3}}}} \right)^\prime } = \frac{1}{3}{x^{\frac{{ – 2}}{3}}}\\
\Rightarrow {f^\prime }\left( 8 \right) = \frac{1}{3}{.8^{\frac{{ – 2}}{3}}} = \frac{1}{3}{2^{ – 2}} = \frac{1}{{12}}
\end{array}$ .
Đáp án B.