March 31, 2023

Tính đạo hàm của hàm số $y = ({x^2} – 1)(3{x^3} + 2x)$

Tính đạo hàm của hàm số $y = ({x^2} – 1)(3{x^3} + 2x)$
A. $y’ = {x^4} – 3{x^2} – 2$

B. $y’ = 5{x^4} – 3{x^2} – 2$

C. $y’ = 15{x^4} – 3{x^2}$

D. $y’ = 15{x^4} – 3{x^2} – 2$

Hướng dẫn giải

Chọn D
$\begin{array}{l}
y’ = 2x(3{x^3} + 2x) + ({x^2} – 1)(9{x^2} + 2)\\
= 15{x^4} – 3{x^2} – 2
\end{array}$