July 17, 2024

Tính đạo hàm của hàm số sau: $y = \frac{{ax + b}}{{cx + d}}{\rm{, }}ac \ne 0$

Tính đạo hàm của hàm số sau: $y = \frac{{ax + b}}{{cx + d}}{\rm{, }}ac \ne 0$

A. $\frac{a}{c}$

B. $\frac{{ad – bc}}{{{{\left( {cx + d} \right)}^2}}}$

C. $\frac{{ad + bc}}{{{{\left( {cx + d} \right)}^2}}}$

D. $\frac{{ad – bc}}{{\left( {cx + d} \right)}}$

Hướng dẫn giải

Chọn B
Ta có $y’ = \frac{{ad – cb}}{{{{(cx + d)}^2}}} = \frac{{\left| \begin{array}{l}
a{\rm{ }}b\\
c{\rm{ }}d
\end{array} \right|}}{{{{(cx + d)}^2}}}$