Đạo hàm của y = sin$^2$4x là

Đạo hàm của y = sin$^2$4x là

A. 2sin 8x .

B. 8sin 8x .

C. sin 8x .

D. 4sin 8x .

Hướng dẫn giải

Chọn D.
y’ = 2.4.sin 4x.cos 4x = 4sin 8x .