March 31, 2023

Đạo hàm của hàm lượng giác y = tan7x bằng

Đạo hàm của hàm lượng giác y = tan7x bằng:

A. $\frac{7}{{{{\cos }^2}7x}}$ .

B. $ – \frac{7}{{{{\cos }^2}7x}}$ .

C. $ – \frac{7}{{{{\sin }^2}7x}}$ .

D. $\frac{{7x}}{{{{\cos }^2}7x}}$ .

Hướng dẫn giải

Chọn A.
Ta có: $y’ = {\left( {\tan 7x} \right)^\prime } = \frac{7}{{{{\cos }^2}7x}}$