April 15, 2024

Đạo hàm của hàm số y = cos(tanx) bằng

Đạo hàm của hàm số y = cos(tanx) bằng

A. $\sin \left( {\tan x} \right) \cdot \frac{1}{{{{\cos }^2}x}} \cdot $

B. $ – \sin \left( {\tan x} \right) \cdot \frac{1}{{{{\cos }^2}x}} \cdot $

C. $\sin \left( {\tan x} \right)$ .

D. $-\sin \left( {\tan x} \right)$ .

Hướng dẫn giải

Chọn B.

Đây là dạng toán về đạo hàm của cos nên ta dễ dạng tính:

$y’ = – \sin \left( {\tan x} \right) \cdot \frac{1}{{{{\cos }^2}x}}$ .