Tính đạo hàm của hàm số lượng giác sau: $y = \frac{1}{{{{\cos }^2}x – {{\sin }^2}x}} = \frac{1}{{\cos 2x}}$ .

Tính đạo hàm của hàm số lượng giác sau: $y = \frac{1}{{{{\cos }^2}x – {{\sin }^2}x}} = \frac{1}{{\cos 2x}}$ . A. $\frac{{\sin 2x}}{{{{\cos }^2}2x}}.$ B. $\frac{{\sin x}}{{{{\cos }^2}2x}}.$ C. $\frac{{2\cos 2x}}{{{{\sin }^2}2x}}.$ D. $\frac{{2\sin 2x}}{{{{\cos }^2}2x}}.$ Hướng dẫn giải Chọn D. Áp dụng ${\left( {\frac{1}{u}} \right)^/}$ . $y’ = \frac{{ – {{\left( {\cos 2x} \right)}^/}}}{{{{\left( …

Tính đạo hàm của hàm số lượng giác sau: $y = \frac{1}{{{{\cos }^2}x – {{\sin }^2}x}} = \frac{1}{{\cos 2x}}$ . Read More »

Cho hàm số $y = \frac{{\cos 2x}}{{1 – \sin x}}$ . Tính đạo hàm $y’\left( {\frac{\pi }{6}} \right)$ bằng

Cho hàm số $y = \frac{{\cos 2x}}{{1 – \sin x}}$ . Tính đạo hàm $y’\left( {\frac{\pi }{6}} \right)$ bằng A. $y’\left( {\frac{\pi }{6}} \right) = 1$ . B. $y’\left( {\frac{\pi }{6}} \right) = – 1$ . C. $y’\left( {\frac{\pi }{6}} \right) = \sqrt 3 $ . D. $y’\left( {\frac{\pi }{6}} \right) = – \sqrt 3 …

Cho hàm số $y = \frac{{\cos 2x}}{{1 – \sin x}}$ . Tính đạo hàm $y’\left( {\frac{\pi }{6}} \right)$ bằng Read More »

Cho hàm số y = cos(3x).sin(2x). Tính đạo hàm $y’\left( {\frac{\pi }{3}} \right)$ bằng

Cho hàm số y = cos(3x).sin(2x). Tính $y’\left( {\frac{\pi }{3}} \right)$ bằng: A. $y’\left( {\frac{\pi }{3}} \right) = – 1$ . B. $y’\left( {\frac{\pi }{3}} \right) = 1$ . C. $y’\left( {\frac{\pi }{3}} \right) = – \frac{1}{2}$ . D. $y’\left( {\frac{\pi }{3}} \right) = \frac{1}{2}$ . Hướng dẫn giải Chọn B. $\begin{array}{l} y’ = \left( …

Cho hàm số y = cos(3x).sin(2x). Tính đạo hàm $y’\left( {\frac{\pi }{3}} \right)$ bằng Read More »

Giá trị đạo hàm ${f^\prime }\left( 8 \right)$ bằng

Cho hàm số $f\left( x \right)\, = \sqrt[3]{x}$ . Giá trị đạo hàm ${f^\prime }\left( 8 \right)$ bằng: A. 1/6 . B. 1/12 . C. – 1/6 . D. – 1/12 . Hướng dẫn giải Với x > 0 $\begin{array}{l} {f^\prime }\left( x \right)\, = {\left( {{x^{\frac{1}{3}}}} \right)^\prime } = \frac{1}{3}{x^{\frac{{ – 2}}{3}}}\\ \Rightarrow {f^\prime …

Giá trị đạo hàm ${f^\prime }\left( 8 \right)$ bằng Read More »

Đạo hàm của hàm số $f\left( x \right) = {\left( {{x^2} + 1} \right)^4}$ tại điểm x = – 1 là

Đạo hàm của hàm số $f\left( x \right) = {\left( {{x^2} + 1} \right)^4}$ tại điểm x = – 1 là: A. – 32 . B. 30 . C. – 64 . D. 12 . Hướng dẫn giải Chọn C. Ta có : $y’ = 4{\left( {{x^2} + 1} \right)^3}{\left( {{x^2} + 1} \right)^\prime } …

Đạo hàm của hàm số $f\left( x \right) = {\left( {{x^2} + 1} \right)^4}$ tại điểm x = – 1 là Read More »

Hàm số $y = f\left( x \right) = \frac{2}{{\cos \left( {\pi x} \right)}}$ có f'(3) bằng

Hàm số $y = f\left( x \right) = \frac{2}{{\cos \left( {\pi x} \right)}}$ có $f’\left( 3 \right)$ bằng: A. $2\pi $ . B. $\frac{{8\pi }}{3}$ . C. $\frac{{4\sqrt 3 }}{3}$$\frac{{4\sqrt 3 }}{3}$ . D. 0 . Hướng dẫn giải Chọn D. $f’\left( x \right) = \frac{2}{{\cos \left( {\pi x} \right)}} = 2.\left( {\cos \left( {\pi …

Hàm số $y = f\left( x \right) = \frac{2}{{\cos \left( {\pi x} \right)}}$ có f'(3) bằng Read More »

Đạo hàm u/v

I. Công thức đạo hàm phân thức u/v Một hàm số phân thức có dạng $y = \frac{u}{v}$ thì khi tính đạo hàm: II. Bài tập minh họa Bài tập 1: Hãy tính đạo hàm của hàm số sau: $y = \frac{1}{{2x}}$ Giải Vận dụng công thức đạo hàm u/v ở trên: $y’ = \left( {\frac{1}{{2x}}} \right) …

Đạo hàm u/v Read More »